Mgr. Lenka Montsková

Magisterské štúdium som ukončila na UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. Následne som odišla do zahraničia, kde som získavala skúsenosti s prácou s deťmi s poruchou autistického spektra, zúčastňovala som sa školení a štúdia v oblasti špeciálnej pedagogiky (Gent, Brussel, Antwerpen). V Innsbrucku som študovala na Leopold Franzens Univerzite doktorandské štúdium špeciálnej pedagogiky. Niekoľko rokov som následne pracovala v triedach pre deti s poruchou autistického spektra.

Absolvovala som veľa kurzov, seminárov a vzdelávaní: KBT, VOKS, TEACCH, ABA, ADOS-2, senzorická integrácia, rozvoj sociálnych kompetencií u detí s PAS, krízová intervencia na školách, práca s terapeutickými kartami, odborné kurzy pre deti s Aspergerovým syndrómom.

Od roku 2008 pracujem ako špeciálny pedagóg v Súkromnom centre v Novej Dubnici. Venujem sa deťom od raného veku až po dospelých klientov s poruchou autistického spektra a narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytujem špeciálnopedagogickú diagnostiku, reedukáciu, rôzne terapie, zameriavam sa na poradenstvo rodičom detí so ŠVVP, taktiež poradenstvo v rámci materských a základných škôl, robím prednášky pre pedagógov priamo na školách.

„Ľudia s autizmom musia vedecky pochopiť to, čo neautisti už dávno pochopili inštinktívne...“

Logo