Služba - pre zaradených do klientely SCPP Cena / čas
Odborné vyšetrenie – prvotná diagnostika
špeciálno-pedagogická
psychologická

30 €

30 €

Diagnostika mentálne postihnutých v ŠZŠ 10 €
Správy z odborného vyšetrenia 30 €
Správy pre súd / sociálnu poisťovňu  15 € / 10 €
Konzultácia / poradenstvo
(náčuv na vyučovacej hodine v škole)
20 € / 1 hod.
Špeciálno-pedagogická reedukácia
(korekcia porúch učenia, rozvoj grafomotoriky a pod.)
20 € / 1 hod.
Terapia hrou 20 € / 45 min., príp. podľ dohody
Individuálne, rodinné sedenie so psychológom 20 € / 1 hod., 30 € / 1 ½ hod.
Individuálna logopedická starostlivosť 10 € / 30 min.
ADOS diagnostika + správa 70 €
Príplatok za nadštandardné služby 20 €

Pre neklientov Súkromného centra poradenstva a prevencie platia ceny za služby vo výške dvojnásobku cien uvedených v cenníku.

Cenník služieb je platný od 09.10.2023

Logo