Mgr. Alžbeta Kvasničková

Magisterské štúdium som ukončila na UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika mentálne postihnutých a poradenstvo. Mám bohaté skúsenosti s deťmi v predškolskom veku, nakoľko som niekoľko rokov učila v materskej škole. Neskôr som pracovala ako špeciálny pedagóg v triede pre žiakov s autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami.

Absolvovala som veľa kurzov a seminárov: Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE), Kurz senzorickej integrácie, senzorické hry vo vzdelávaní, KUPOZ, KUPREV, KUMOT, KUHAD. Tieto sú mojou „pomocnou rukou“ pri práci s deťmi s rozličnými problémami vo vývine i v učení.

Od roku 2019 pracujem ako špeciálny pedagóg u nás. Venujem sa deťom od ranného veku po žiakov 3. ročníka základnej školy. Poskytujem špeciálnopedagogickú diagnostiku, reedukáciu, rôzne terapie „ušité na mieru“ každému dieťaťu. Zameriavam sa na poradenstvo rodičom detí so ŠVVP, taktiež poradenstvo v rámci MŠ a ZŠ, ktoré pracujú s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

„Najlepší spôsob, ako spraviť deti dobrými, je spraviť ich šťastné. (Oscar Wild)“

Logo