Mgr. Vladimíra Malecová

Štúdium v odbore špeciálna pedagogika – poradenstvo som absolvovala na UK v Bratislave.  V rámci štúdia som sa špecializovala na deti s mentálnym, telesným postihnutím a deti s poruchami správania. Následne som svoje obzory rozširovala absolvovaním rozličných kurzov v oblasti práce s deťmi so zdravotným znevýhodnením (KUPOZ, ROPRATEM, Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti, Metóda Sindelar – deficity čiastkových funkcií I., II., III., INPP - školský program, Inovácie v kariérovej výchove a v kariérovom poradenstve...).

Celých 13 rokov som pracovala ako školská špeciálna pedagogička v ZŠ, kde som individuálne i skupinovo pracovala s deťmi s poruchami učenia, s pedagógmi i rodičmi.

Postupne som prešla zo školy do NÁŠHO CENTRA, kde na plný úväzok pracujem od roku 2020. Pokračujem v práci so žiakmi s rôznymi problémami od 4. ročníka ZŠ až po stredoškolákov, poskytujem tiež poradenstvo v oblasti kariérového smerovania (v VIII. a IX. ročníku, prípadne gymnazistom).

„Deti nie sú dokonalé v poslúchaní rodičov, ale sú bezchybné v ich napodobňovaní. Preto buďme deťom najlepším príkladom. Buďme tým, koho v nich sami chceme vidieť.“

Logo