ROPRATEM – ROzvoj PRAcovného TEMpa

Cieľom programu je najmä zrýchlenie pracovného tempa žiakov stimuláciou oslabených oblastí, podpora ich schopnosti riešiť zadané úlohy nielen čo najrýchlejšie, ale aj správne, bez chýb. 

Okrem tohto základného cieľa podporuje rozvoj viacerých oslabených poznávacích funkcií, schopnosť sústrediť sa a organizovať si prácu, pracovať s textom, podporuje rozvoj zrakového rozlišovania, intermodality a seriality, plošného a priestorového vnímania, rozvíja pamäť, logické myslenie. V neposlednom rade zlepšuje sebakontrolu žiaka cieleným nácvikom kontroly vlastnej práce. 

Detaily

Logo