Kariérové poradenstvo

Individuálnou alebo skupinovou formou vedieme deti ku aktívnemu vytváraniu vlastného smerovania a budúcnosti. Sprostredkovaním techník, ktoré vedú ku schopnosti sebapoznávania a sebahodnotenia, poskytujeme deťom, žiakom, študentom zručnosti potrebné ku správnej voľbe ďalšieho štúdia a neskôr i profesijnej orientácie.

Detaily

Logo