Psychologické

Realizujeme psychologickú diagnostiku:

  • orientačná včasná diagnostika (do 5 rokov veku)
  • diagnostika školskej zrelosti (predškolský vek)
  • diagnostika intelektových schopností
  • diagnostika čiastkových funkcií (pamäť, pozornosť, priestorová orientácia atď.)
  • diagnostika osobnosti

Pri diagnostike využívame štandardizované testy. Dôležitým zdrojom informácií sú pre nás tiež správy z odborných ambulancií (pediatria, neurológia, klinická logopédia, klinická psychológia, pedopsychiatria, oftalmológia...) a z pedagogického zboru zo školy, ktorú dieťa navštevuje. Diagnostika má totiž byť celostným pohľadom na osobnosť dieťaťa.

Psychologické stretnutia terapeutického charakteru

Vyplývajú z anamnézy a aktuálnych potrieb.
S deťmi vo veku od 3 do 9 rokov realizujeme primárne terapiu hrou alebo filiálnu terapiu. Venujeme sa aj rodinnej terapii. Realizujeme sandplay, aplikujeme prvky muzikoterapie, arteterapie a iné.

Psychologické konzultácie

Pomoc dieťaťu si častokrát vyžaduje „zapojenie celej dediny“. Konzultácie s rodičmi patria medzi základné časti pri snahe dieťaťu pomôcť. Rodičia sa často cítia bezradní a potrebujú našu podporu. Konzultujeme aj s pedagógmi a odbornými zamestnancami na školách (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

Hlavným cieľom našej práce, ktorú vnímame ako poslanie, je pomoc dieťaťu.

Logo