Špeciálnopedagogická poradňa, n.o., poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

Zakladacia listina
Výročné správy
2% z dane

Druh všeobecne prospešných služieb:   Špeciálnopedagogická poradňa, n.o., poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej

kultúry, pričom sa zameriava najmä na tieto druhy služieb:

 

 1. Depistáž – skoré vyhľadávanie zdravotne postihnutých detí a detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zaradené v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole, ako aj detí, ktoré ešte nie sú zaradené do predškolského zariadenia, t. j. detí v ranom veku a detí oslobodených od vzdelávania.

 

 1. Komplexná špeciálnopedagogická diagnostika – spracovanie

špeciálnopedagogickej diagnózy a následnej prognózy s definovaním

špeciálnopedagogických postupov.

Diagnostiku vykonávajú odborní pracovníci (psychológ, špeciálny pedagóg) v spolupráci s rodinou, lekármi, psychológmi, učiteľmi predškolských zariadení a škôl, sociálnymi pracovníkmi, prípadne inými odborníkmi. Úlohou diagnostiky je čo najpresnejšie určiť

objektívny stav dieťaťa, stupeň postihnutia a obmedzenia, možnosti a perspektívy ďalšieho rozvoja.

Komplexná diagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je

založená na metóde dlhodobej spolupráce s dieťaťom, jeho zákonnými zástupcami a pedagógmi.

 

 1. Poradenská a osvetová činnosť – zameranie na:
 2. a) posudzovanie školskej zrelosti,
 3. b) predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou,
 4. c) vyhľadávanie vhodných škôl pre deti a mládež so špeciálnopedagogickými

a tiež výchovno-vzdelávacími potrebami,

 1. d) komplexnú starostlivosť, špeciálnopedagogickú starostlivosť

o deti integrované v bežných materských, základných a stredných školách (posudzovanie vhodnosti zaradenia, školská úspešnosť, poskytnutie odbornej metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov),

 1. e) poradenské služby školám, školským zariadeniam, učiteľom, najmä pri individuálnych formách vzdelávania a výchovy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

poradenské služby pri voľbe povolania (v spolupráci s výchovnými poradcami príslušnej školy),

 1. f) poradenský servis pre rodičov,
 2. g) poradenskú činnosť v otázkach smerom k deťom a k mládeži so špeciálno-pedagogickými potrebami, v partnerských vzťahoch smerom k postihnutému dieťaťu, (v spolupráci s výchovným poradcom príslušnej školy),
 3. h) poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní,
 4. i) prednášky a konzultácie pre rodičov,
 5. j) usporadúvanie seminárov a vedenie konzultácií pre pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení, prípravu informačných a metodických materiálov o činnosti zariadenia,
 6. k) osvetovú činnosť,
 7. l) spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód, postupov.

 

 1. Rehabilitačná a poradenská činnosť je zameraná na korekciu porúch dieťaťa, rehabilitáciu a stimuláciu detí.

Komplexná špeciálnopedagogická rehabilitácia zahrnuje výchovnú, liečebnú a sociálnu starostlivosť primárne zameranú na deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami a sekundárne na jeho rodinné a sociálne zázemie, vyžadujúcu spoluprácu s rodinou,

ako i s pracovníkmi predškolských a školských zariadení a škôl.

 

 1. Výskumná a metodická činnosť spočíva v tvorbe a overovaní nových špeciálno-pedagogických metód, postupov a programov, prednášky pre rodičov, organizovanie seminárov pre učiteľov špeciálnych škôl, materských, základných a stredných škôl, prípravu informačných a metodických materiálov, osvetová činnosť pre širokú verejnosť, prípravu metodických a poradenských materiálov pre inštitúcie, organizovanie odborných seminárov a výcvikov spojených so získaním certifikátov (akreditované MŠ SR).

 

 1. Zaškolenie, sledovanie školského vývinu.

vypracúva podklady pre zaškolenie postihnutých detí s ohľadom na ich individuálne

potreby a podklady pre rozhodnutia pre príslušné orgány, ktoré rozhodujú o zaradení alebo preradení do MŠ, ZŠ alebo špeciálnych škôl.

 

 1. Spolupráca s inštitúciami.

spolupráca s najrôznejšími inštitúciami v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti. Najčastejšie spolupracuje s CPPPaP, DIC, CŠPP, obvodnými detskými lekármi, neurológmi, logopédmi, odborom sociálnych vecí a rodiny, atd.

 

Logo