Individuálna logopedická intervencia (ILI)

Orientačná diagnostika vývinu reči sa odvíja od anamnézy: 

  • priebeh tehotenstva, pôrod
  • psychomotorický vývin dieťaťa
  • ako prebiehal vývin reči (džavotanie, prvé slová, vety)
  • či sa dieťa lieči na iné ochorenia (zápal stredného ucha...)
  • či sa v rodine vyskytli problémy s rečou 

Samotná orientačná diagnostika prebieha hravou formou - dieťa pomenováva obrázky. Obrázky sú zámerne volené takým spôsobom, aby odborník počul, ako dieťa vyslovuje jednotlivé hlásky na začiatku, v strede a na konci slova. 
Súčasťou diagnostiky je aj skúška oromotoriky, čiže pohyblivosti artikulačných orgánov. Zisťujeme, či dieťa dokáže dvíhať jazyk smerom k nosu, robiť s ním rýchle pohyby do strán, špúliť pery a podobne. 

Následná terapia vyplýva zo zistených ťažkostí a oslabení a pre každé dieťa vytvárame individuálny korekčný plán, pri ktorom vychádzame aj z dokumentu „Rámcový obsah vzdelávania predmetu ILI". Vždy zohľadňujeme aj čas potrebný na korekciu, ktorý je u každého dieťaťa iný. Deti s vážnymi problémami a poruchami reči odporúčame klinickým logopédom.

Pri skupinovej práci v MŠ využívame preventívny program KOLOTOČ, ktorým zároveň rozvíjame slovnú zásobu detí.

Logo