Pre pedagógov

Ponúkame služby pre pedagógov a odborných zamestnancov v školstve i mimo rezortu školstva

  • ako tím odborníčok často poskytujeme konzultácie pedagogickým a odborným zamestnancom v priestoroch nášho Centra i priamo na školách,
  • pre odborných zamestnancov škôl organizujeme pravidelné stretnutia, ktoré majú informačný, konzultačný, odborný i podporný charakter,
  • zabezpečíme odbornú prednášku pre pedagógov na pôde školy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek,
  • ponúkame spoluprácu pri nastavovaní podmienok vzdelávania pre konkrétne dieťa/žiaka i pri vypracovaní IVP
  • spolupracujeme podľa potreby i s políciou, súdmi, vyšetrovateľmi, s ÚPSVaR, ...
Logo