Matematika - nejdú mu slovné úlohy, stále počíta na prstoch

12.8.2023

 • Kvetoslava Mojtová
 • Precvičovať na reálnych predmetoch vpravo, vľavo, pred, za, nad, pod.
 • Často spočítavajú po jednom - cvičiť postrehovanie na kockách z hry Človeče, nehnevaj sa!
 • Precvičovať triedenie na základe podobnosti znakov napr. podľa farby, tvaru, veľkosti.
 • Sčítanie pod seba.
 • Matematické rady (väčší, menší o 2,o 5, o 7).
 • Znovu sčítať, odčítať, násobiť a deliť s vizuálnou oporou, resp. všetko s názorom tak, že to ohmatá a budú sa precvičovať rôzne variácie (pastelky, gombičky, guličky, strihanie stĺpcov, až potom prejsť na písanie číslic a rôzne matematické operácie).
 • Cvičiť prechod cez desiatku.
 • Odstraňovať postupne skrytú pomoc na prstoch.
 • Cvičiť orientáciu v číselných radoch rôznymi spôsobmi (napr. rozstrihať začiatok, stred, koniec), zapájať hmat, názor.
 • S rozkladom.
 • V opore na vizuálny kontakt cvičiť väčšie čísla, súčty a rozdiely do 100 (skladačky, guľky, tvary).
 • Problém v zvládaní priraďovanie počtu k číslam – cez hmat, kartičky, rôzne predmety.
 • Naučiť odlišnosť pojmov o koľko, a koľkokrát (názorne).
 • Princíp násobilky a delilky - s konkrétnymi predmetmi ( pastelky) príklady typu 2x3 (znázornia ako dve pastelky a 3 pastelky), 3x2 (tri pastelky a vedľa dve pastelky).
 • Opakovať neustále algoritmus sčítania, odčítania, násobenia, delenia čísel (využívať názornosť).
 • Pri riešení slovných úloh je problém s pochopením zadania. Pomôcť im prečítať text, naviesť na riešenie. Vysvetliť postup pri viacerých počtových úkonoch, rozdeliť úlohu na malé kroky.
 • Pracovať s reálnymi peniazmi, precvičovať nákup reálnych predmetov bežnej dennej potreby, koľko to stojí, koľko budem platiť, koľko mi zostalo, koľko ešte môžem minúť.
 • Umožniť používať kalkulačku na mobile, „ťaháky“ tabuľky na vzorce, na premenu jednotiek, tabuľku násobenia a delenia do 100.
 • Môže mať dva testy – v jednom rieši pomocou kalkulačky a druhý bez kalkulačky.
 • Môže použiť kalkulačku na výpočet sčítania v prípade, ak predmetom hodnotenia nie je sčitovanie, ale riešenie matem. problému.
 • Naučiť orientovať sa v rovinných útvaroch a v telesách cez hmat, ale aj so zatvorenými očami.
 • Stĺpce – drevené hranoly na sčitovanie podľa Nováka.

Literatúra

BLAŽKOVÁ, R. a kol. 2000. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Paido
HENDRIK, S. 2006. Dyskalkúlie, Praha: Portál
HOROVÁ,L. 2012. Šimonovy pracovní listy 18. Rozlišování geometrických tvarů.Praha: Portál -
Kumorovitzová – Nauč mě počítat (metodika korekce)
Lausterová, U. Počítaj s nami, je to zábava (od 6 do 8 rokov)
Michalová, Z. 2001. Rozvoj početních představ I. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ. ISBN 80-7311-003-2
MLČOCHOVÁ, M. 2008. Šimonovy pracovní listy 2, Praha: Portál - geom. tvary
NOVÁK, J. 2000. Dyskalkulie – rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy. Havlíčkův Brod: TOBIÁŠ. ISBN 80-85808-82-X
Pokorná, V. 2011. Rozvoj vnímání a poznávání 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-795-4
(Nácvik matemat. schopností, postrehovanie množstva, číselný rad, predstava početného radu)
Simon, H. 2006. Dyskalkulie. Praha: Portál. ISBN 80-7367-104-2

Logo