Náš tím

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

PaedDr. Kvetoslava Mojtová
Funkcia: špeciálny pedagóg / riaditeľka
Telefón: 0902 301 176
Email: kvetoslava.mojtova@nextra.sk

Informácie

Vzdelanie: 
 •   1976 – 1981 Pedagogická fakulta UK Trnava - špeciálna pedagogika (Mgr. – učiteľstvo pre MVOS)
 •   1987 PdF UK, Bratislava, PaedDr.
Absolvovanie dlhodobejších seminárov: 
 •   1996 – Poruchy učenia a ich náprava (DIALÓG)
 •   1996 – CHIPS – Kresebný test školskej zrelosti (Herényiová)
 •   1996 – Orientačná skúška pripravenosti na školu (Kollárik)
 •   1997 – Kooperatívne učenie (Nadácia Škola dokorán)
 •   1998 – Narušený vývin reči (DIALÓG)
 •   1999 – Dielčie oslabenie výkonu (Eliášová)
 •   2000 – Náprava grafomotorických ťažkostí u detí predškolského a školského veku (Heyrovská)
 •   2000 – Step by step – Inklúzia postihnutých detí (Nadácia Škola dokorán)
 •   2003 – Dyskalkúlia (Zelinková)
 •   2003 – Poruchy správania (Zelinková)
 •   2003 – Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu (Gavendová)
 •   2004 – Dyspraxia, II. stupeň a deti s poruchami učenia (Zelinková)
 •   2004 – Vzdelávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou formou integrácie v bežných ZŠ (Maňková)
 •   2004 – Metóda dobrého štartu (Swierkoszová)
 •   2004 – Alternatívne metódy pre prácu s deťmi so špecifickými poruchami učenia a správania (Swierkoszová)
 •   2005 – KUPOZ (Kuncová)
 •   2005 – Ako pracovať s dieťaťom s problémami v správaní (MPC Banská Bystrica)
 •   2005 – Diferenciálno-diagnostický prístup k poruchám psychického vývinu (Jánošíková)
 •   2005 – Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina (Mikulajová)
 •   2006 – Hypo a hyperaktívne dieťa (MUDr. Kleplová)
 •   2006 – Integrácia pre učiteľov základných a stredných škôl (dištančné vzdelávanie Nadácia Škola dokorán)
 •   2006 – Dyskalkúlia – diagnostika (Novák)
 •   2006 – Dyskalkúlia – reedukácia (Novák)
 •   2006 – Kurz špecifické vývinové poruchy učenia (Gelányiová)
 •   2007 – Základy terapie pevným objatím (Prekopová)
 •   2007 – Heidelbergský test rečového vývinu (Mikulajová)
 •   2007 – Relaxačné cvičenia (Spišiak)
 •   2008 – Feuersteinova metóda I. kurz
 •   2009 – Feuersteinova metóda II. kurz
 • 2010 - Feuersteinova metóda FIE 1– základný (Basic) – Hlohovec
 • 2010 - Sindelárová - Bratislava 
 • 2011 - Sindelárová – Bratislava
 • 2011 - INPP – Bratislava
 • 2011 - BrainEEGBiofeedback - Praha
 • 2015 – Ja na to mám (Program pre stredoškolákov s poruchami učenia)
Členstvo: 
 • 1990 - Člen Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku
 • 2000 – Člen Ústrednej odbornej komisie pre komplexné riešenie problematiky špeciálno- pedagogického poradenstva na Slovensku
 • 2001 – zakladateľka a predseda Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a špeciálno-pedagogických poradní
 • 2007 – Who is Who
 • 2015 – Zaradenie do Encyklopédie Osobnosti Českej a Slovenskej republiky
Publikačná činnosť: 
 •   15 odborných článkov
 •   27 recenzií
 •   11 populárno-náučných článkov
 •   31 prednášok
 •   6 pracovných zošitov
 •   Metodická príručka k učebnici pre 7. ročník OŠ, (2001)
 •   3 učebnice zemepisu pre osobitné školy (7., 8. a 9. ročník)
 •   3 učebnice dejepisu pre osobitné školy (7., 8. a 9. ročník) ako hlavný autor
 •   2 učebnice zemepisu pre sluchovo postihnutých (5., 6. ročník) ako hlavný autor
 •   3 učebnice dejepisu pre sluchovo postihnutých (5., 6. a 7. ročník) ako hlavný autor
 •   Nadácia škola dokorán – e-learningové vzdelávanie k integrácii, 2. modul – Diagnostika